...
Drs. H. Zainal Arifin Syam

1987-1990

...
Drs. H. Rusydi Nurut, SH

1990-1995

...
Drs. H. Abbas Hasan

1995-1997

...
Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

1997-2003

...
Drs. H. Moh. Thahir, SH., M.Hum

2003-2006

...
Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., M.Hum

2006-2007

...
Drs. H. A. Mukhsin Asyrof, SH., MH

2007-2010

...
Drs. H. Mahyiddin Usman, SH., MA

2010-2014

...
Dr. H. Alimin Patawari, S.H, M.H

2014 - 2019

...
Dr. H. Harun S, S.H, M.H

2019 - 2023